Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

             БАТЛАВ  
               
        ЗАСАГ ДАРГА                          Б.ГАЛБАДРАХ
               
               
ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
               
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг /сая, төг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох дүгнэх огноо
1. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ
1.1 Ахмадын байр барих 33.4 ХА 1/15/2018 1/22/2018 2/5/2018 12/31/2018
1.2 2 багт мал угаалгын ванн барих 10.0 ОНО 8/3/2018 8/8/2018 8/20/2018 12/31/2018
1.3 Хуц ухны хашаа барих 3.0 ОНО 8/3/2018 8/8/2018 8/20/2018 12/31/2018
1.4 Цэцэрлэгийн урлагийн заалны хөгжим, аппаратур 1.0 ГШБ 8/8/2018 8/8/2018 8/9/2018 12/31/2018
1.5 Дотуур байрны зөөлөн эд, ангиудын самбар шинэчлэх 2.0 ГШБ 8/8/2018 8/8/2018 8/8/2018 12/31/2018
1.6 Соёлын төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2.0 ГШБ 9/17/2018 9/17/2018 9/17/2018 1/1/2019
1.7 Цаг уурт ширээ сандал авах 0.5 ГШБ 6/2/2018 6/2/2018 6/2/2018 12/31/2018
1.8 ЭМТ-д тоног төхөөрмж 5.0 ГШБ 4/2/2018 4/2/2018 4/4/2018 12/31/2018
1.9 Халуун усанд тоолуур авах 0.3 ГШБ 4/2/2018 4/3/2018 4/3/2018 12/31/2018
1.10 Хуучин гэрэлтүүлгийн засвар 1.5 ОНО 6/4/2018 6/5/2018 6/18/2018 12/31/2018
1.11 Гудамж, зам, талбай, ногоон байгууламжийн засвар 2.2 ОНО 7/2/2018 7/9/2018 7/16/2018 12/31/2018
1.12 Сургуулийн гүн худгийн засвар 0.8 ОНО 8/20/2018 8/21/2018 8/28/2018 12/31/2018
1.13 Мал угаалгын ваннуудын засвар 1.0 ОНО 11/2/2018 11/5/2018 11/5/2018 12/31/2018
1.14 Тахилт багийн конторын халаалт 1.5 ГШБ 7/10/1905 7/10/2018 7/10/2018 12/31/2018
1.15 Сүмээс өвсний фонд хүртэлх цахилгааны шугам татах 4.0 ГШБ 5/28/2018 5/28/2018 5/28/2018 12/31/2018
1.16 Баяр наадмын зардал 6.0 Төсөл,хөтөлбөр 7/9/2018 7/9/2018 7/9/2018 12/31/2018
1.17 Хорьтын даргын хөтөлбөр 1.2 Төсөл,хөтөлбөр 12/3/2018 12/3/2018 12/3/2018 12/31/2018
1.18 Спорт урлагийн бага наадам 2.7 Төсөл,хөтөлбөр 5/28/2018 5/28/2018 5/28/2018 12/31/2018
1.19 Өв соёлын өргөөний зардал 0.48 Төсөл,хөтөлбөр 12/3/2018 12/3/2018 12/3/2018 12/31/2018
1.20 Золбин нохой устгах төсөл  0.6 Төсөл,хөтөлбөр 6/4/2018 6/4/2018 6/4/2018 12/31/2018
1.21 Дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 3.0 Төсөл,хөтөлбөр 11/2/2018 11/2/2018 11/2/2018 12/31/2018
1.22 МАА-ын тогтвортой хөгжил хөтөлбөр 5.0 Төсөл,хөтөлбөр 10/1/2018 10/1/2018 10/1/2018 12/31/2018
1.23 Гамшгийн эрсдлийн сан бүрүүлэх 2.0 Төсөл,хөтөлбөр 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 12/31/2018
1.24 Хөрөнгө оруулалтын нөөц зардал 2.2 Төсөл,хөтөлбөр 12/3/2018 12/3/2018 12/3/2018 12/31/2018
  ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтын дүн 91.4          
               
2. ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
2.1 ЗДТГ-ын тавилга шинэчлэх 10.0 ХА 6/2/2018 6/4/2018 6/18/2018 12/31/2018
2.2 Төрийн далбаа, соёмбо авах 0.45 ГШБ 4/2/2018 4/2/2018 4/4/2018 12/31/2018
2.3 ЗДТГ-ын гэрээт ажилчдад нормын хувцас авах 0.5 ГШБ 11/2/2018 11/5/2018 11/5/2018 12/31/2018
2.4 ЗДТГ-ын зөөврийн комьпютер нийлүүлэх 6.3 ГШБ 9/3/2018 9/3/2018 9/4/2018 12/31/2018
2.5 ЗДТГ-ын конторыг камержуулт, тоног төхөөрөмж 2.8 ГШБ 9/3/2018 9/3/2018 9/4/2018 12/31/2018
2.6 ЗДТГ-ын автомашины парк шинэчлэлийн үлдэгдэл 10.0 НТШ /Аймгийн ОНӨГ/ 5/8/2018 5/8/2018 5/8/2018 12/31/2018
2.7 Өвсний фонд засварлах 3.0 ГШБ 9/3/2018 9/3/2018 9/3/2018 12/31/2018
  Орон нутгийн  хөрөнгө оруулалтын дүн 33.1          
Нийт дүн 124.4