Аймгийн Хяналт үнэлгээний шалгалт Чандмань суманд ажиллаа.

Аймгийн хяналт шалгалт үнэлгээ, дотоод андитын хяналтын дарга н.Солонгоор ахлуулсан

Хяналт үнэлгээний шалгалтын баг  2018 оны 01 сарын 16-ны өдөр Чандмань суманд  ажиллаа.  

Тухайн шалгалтаар Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, Засаг даргын тамгын газрын

дотоод албан бичгүүдтэй танилцаж хяналт үнэлгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.