Сургалт зохион байгуулагдлаа.

2018 оны 01 сарын 11, 01 сарын 23-нд сумын Соёлын төвд төсөл хэрэгжиж байгаа

Тахилт, Талын булаг багийн малчдад Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Ногоон алт,

ТNC зэрэг 3 төслийн хамтарсан “Малчдын бүлэг нөхөрлөл байгуулах, бэлчээрийг даацанд

тохируулах, бэлчээр ашиглалтын 2 шатлал гэрээ хийх, ХЗхоршоо байгуулах” талаар

сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 2 багийн 55 гаруй иргэд хамрагдсан.