Бүрэн дунд сургуулийн санхүүгийн мэдээлэл

2009 онд бүх нийтийн боловсролыг түргэн үр дүнд хүргэх санаачлага төслөөс:

28322293 төгрөг.

2010 онд бүх нийтийн боловсролыг түргэн үр дүнд хүргэх санаачлага төслөөс:

23956700 төгрөг.

Хандив тусламжаар: 2010 онд нийт 24834760 төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмж, тавилга нийлүүлэгдсэн байна. Энэ онд сургуулийн түүхт 70 жилийн ой болсон тул дээрх хандив хуримтлагдсан болно.

Нийт 2010 оны нэмэгдсэн хөрөнгийн хэмжээ: 48791460

 

2011 онд БСШУЯ-ны багц тусламжийн төслөөр:

Хичээлийн 4 өрөө байрны засвар, хичээлийн 1-р байрны дээвэр засварт: 6860000 төгрөг.

Мөн төслөөс: технологийн кабинетийн тавилга эд хогшил: 3109050

НТБ-ын ХЭХ төслөөс биеийн тамирын талбайн тохижолтонд 4300000 төгрөг,

БСШУЯ-ы хөрөнгө оруулалтаар 4000000 төгрөгийн аппаратур хэрэгсэл, 2291630 төгрөгийн ном сурах бичиг нийлүүлэгдэж энэ онд батлагдсан төсвөөс гадна нийтдээ 20560680 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгджээ.

 

2012 онд

БСШУЯ-ны багц тусламжийн төслөөс 4 ангийн тохижолтонд 6312000 төгрөг,

Мөн төслөөс 2782500 төгрөгийн проектор,

Аймгийн БСГ-аас 17177026 төгрөгийн хөрөнгө,

ТА-II төслөөс 4598004 төгрөгийн

НТБ-ын ХЭХ төслөөс 3606090 дотуур байрны сурагч хөгжлийн төвийн хөрөнгө

ЦСТ-ийн газраас ЭКО ангийн тохижолтонд зориулж 5174872 төгрөгийн эд хогшил, тавилга

УИХ-ын гишүүний багцаас автомашин 25300000 төгрөг

ЭКО ангийн тохижолтонд засаг даргаас 150000 төгрөг

Ажилтнуудын хандиваар 178000 төгрөг дотуур байрны тохижолт

Улсын төсвөөс 5264980 төгрөг нийт 78850569 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт батлагдсан төсөв дээр нэмэгдэж ирсэн байна.

2013 онд улсын төсвөөс сургуульд 590575500 төгрөг батлагдан ирсэн ба өөрийн орлого нийт 584000 төгрөг нэмэгдэж сургууль нийт 591159500 төгрөгийн орлого олж мөн хэмжээний зарцуулалт хийсэн байна.