Шилэн дансны мэдээлэл

  1. Чандмань сумын ЗДТГ  -   http://shilendans.gov.mn/main/agency/4376
  2. Чандмань сумын ИТХ   -    http://shilendans.gov.mn/main/agency/4375
  3. Ñóðãóóëü -   www.shilendans.gov.mn/main/agency/4371 
  4. Öýöýðëýã - www.shilendans.gov.mn/main/agency/4372
  5. Ýìíýëýã - www.shilendans.gov.mn/main/agency/4373
  6. Ñî¸ëûí òºâ - www.shilendans.gov.mn/main/agency/4374
  7. ͺºö - www.shilendans.gov.mn/main/agency/4377