2013-2015 оны тайлан

  2013-2015 îíû Óëñûí òºñâèéí áîëîí Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàíãèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð õèéãäñýí á¿òýýí áàéãóóëàëòûí æàãñààëò  
Ä/ä Àæëûí íýð Àæëûí îãíîî Ñàíõ¿¿æèëò Íèéò òºñºâò ºðòºã /ñàÿ.òºã/ Ñàíõ¿¿æèëòûí ýõ ¿¿ñâýð ÿéöýòãýã÷ Àæëûí ÿâöûí ìýäýý Тàéëáàð
2013 2014 2015 2013 2014 2015
1 Òàëûí áóëàã áàãèéí êîíòîð 2013      *        30.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Ýíäî õîðøîî Ë. Ýíõòºð, ÕÎ×À-2013-001 100 % хэрэгжсэн  
2 Ñ¿ëæýý áàãèéí êîíòîð 2013      *        30.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Æàâçàíäàìáàåâà ÕÊ, Ä. Àìèëàà, ÕÎ×À-2013-002 100 % хэрэгжсэн  
3 Õàëóóí óñ 2013      *        50.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан ̺íõ-áàÿí ýðäýíý ÕÕÊ Öýíäñ¿ðýí, ÕÎ×À-2013-020 100 % хэрэгжсэн  
4 Òàìãûí ãàçðûí õîãèéí öýã, ìàøèíû ãðàæ 2013      *        10.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан Èòãýë-5 á¿ëýã, Ï. Øèæýý, ÕÎ×À-2013-012 100 % хэрэгжсэн  
5 Íÿäàëãààíû öýã 2013      *        10.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Áè ÷àäíà á¿ëýã, Ö. ̺íõáàò, ÕÎ×À-2013-022 100 % хэрэгжсэн  
6 Ñóìûí íýãäñýí õîãèéí öýã 2013      *        20.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Èðãýí Ò. Áààòàðçîðèã, ÕÎ×À-2013-003 100 % хэрэгжсэн  
7 Õîéò, óðä ãîë Çàì çàñâàð 2013      *        1.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан Àæèë÷èí çºãèé á¿ëýã,    Í. ×óíàãñ¿ðýíÎ×À-2013-004 100 % хэрэгжсэн  
8 Ãýðýëò¿¿ëýã 2013      *        10.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Ä.Íÿìãýðýë ÕÎ×À-2013-027 100 % хэрэгжсэн  
9 Äîòóóð áàéðíû ìîíòàæ 2013      *        3.8 Орон нутгийн хөгжлийн сан ̺íãºí àÿãà á¿ëãèéí ãèø¿¿í Ï. ̺íãºíöîîæ ÕÎ×À-2013-026 100 % хэрэгжсэн  
10 Ãàð õóäãèéí çàñâàð 2013      *        16.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан 5 áàãèéí 11 õóäàãò òóñ á¿ð 1.5 ñàÿ òºãðºãèéí õóäàã çàññàí 100 % хэрэгжсэн  
11 Ñî¸ëûí òºâèéí ìóçåéí çàñâàð 2013       *     3.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан   2013 онд царцсан  2014 онд бүрэн хийгдсэн
12 Багуудийн гар худгийн засварт   2014     * *   15.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан 5 багийн 7 гар худгийн засварыг сэргээсэн.    
13 Наадмын талбай барих   2014     * *   85.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Ланз ХХК Тухайн ондоо бүрэн дуусгасан.  
14 Тахилт багийн євсний фонд   2014     * *   5.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Òàõèëò áàãèéí Çàñàã äàðãà Ä.Àëòàíòóÿà Õî×à-2014-009 100 % хэрэгжсэн  
15 Хїн эмнэлэгийн õàøàà   2014     *     10.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Õ¿í ýìíýëýã áàéãóóëëàãà Õî×à-2014-003 100 % хэрэгжсэн  
16 Æàðãàëàíò áàãèéí çàñâàð   2014       *   4.1 Орон нутгийн хөгжлийн сан 1.Õî¸ð áóóðàë Àëòàé íºõºðëºë /Ö.Öýöýãìàà/ Æàðãàëàíò áàãèéí çàñâàð Õî×à-2014-005                   2.Õàíàãàð æàðãàëàíò õîðøîî /Ä.Áààòàð/ Õî×à-2014-006 100 % хэрэгжсэн  
17 Цэцэрлэгийн хашаа хайсны тохижилт   2014     *     10.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Öýöýðëýãò 100 % хэрэгжсэн  
18 Сургуулийн хашаа хайсны тохижилт   2014     *     10.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан 12 Æèëèéí á¿ðýí äóíä ñóðãóóëü 100 % хэрэгжсэн  
19 Тэгшээгийн хүрээлэнгийн тохижилт   2014       *   25.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан ×àíäìàíü Óóøèð ÕÕÊ Õî×à-2014-019 100 % хэрэгжсэн  
20 Õàëóóí óñíû ñàíõ¿¿æèëò     2015     *   15.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан "Мөнх-БаянЭрдэнэ" ХХК 2015 оны төсөвт 15857.0 төг дахин олгож, халуун усыг ашиглалтанд оруулсан.  
21 ÇÄÒÃ-ûí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò     2015     *   2.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан ЗДТГ-ын албан хаагчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
22 Ñóðãóóëèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò     2015     *   2.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан Сургуулийн багш ажилчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
23 Öýöýðëýãèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò     2015     *   2.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Цэцэрлэийн багш ажилчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
24 ÁÈÒºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ тохижилт     2015     *   1.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Бит-ын ажилчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
25 Öàã óóðûí ºðòººíèé ºí㺠¿çýìæ, тохижилт     2015     *   0.585 Орон нутгийн хөгжлийн сан Цаг уурын ажилчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
26 Õ¿í ýìíýëýã ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò     2015     *   2.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан Хүн эмнэлэгийн албан хаагчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
27 Ñî¸ëûí òºâèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò     2015     *   1.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан Соёлын төвийн албан хаагчид 90 жилийн ойн хүрээнд албан байгууллагуудын засварын ажлыг 6 сарын 20-ны дотор дуусгаж санхүүжилтыг олгосон.  
28 Òýãøýýãèéí ñàä     2015     *   8.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Ө.Мягмар ахлагчтай Засал чимэглэлийн бүлэг 100 % хэрэгжсэн  
29 Áàãóóäûí ãàð õóäàã     2015     *   7.5 Орон нутгийн хөгжлийн сан 5 багийн 6 гар худгийн засварыг сэргээх. багуудын ИНХ-р хэлэлцүүлэн худгуудаа сонгодог. 50% -тай явагдаж байна.  
30 Äîîä ëàãåðò õóäàã ãàðãàõ     2015     *   8.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Алтайн хар сувд ХХК Алтайн хар сувд ХХК-тай шууд гэрээ байгуулж 100 % ажил гүйцэтгэсэн.  
31 Хүндэтгэлийн өргөө     2015     *   14.0 Орон нутгийн хөгжлийн сан Өвөрхангай амгийн Бат-Өлзий сумын иргэн Б.Самданшарав Өвөрхангай амгийн Бат-Өлзий сумын иргэн Б.Самданшаравтай шууд худалдан авалтаар гэрээ байгуулан хугацаанд хүлээн авсан.  
32 ßâãàí õ¿íèé çàì     2015     *   35.0 Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан ЗАТУС ХХК   Тендерт ЗАТУС ХХК ялж ажил 45 хувьтай явагдаж байна.  
33 Íîãîîí áàéãóóëàìæèéí ñàä     2015     *   30.0 Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан Õîâäûí ýð÷ õ¿÷ ÎͪÀÀүà Õîâäûí ýð÷ õ¿÷ ÎͪÀÀÒ¯Ã-òàé øóóä ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà.  
34 Ñóðãóóëèéí õè÷ýýëèéí 2-ð áàéð     2015     *   1140.0 Óëñûí òºñºâ Áÿöî ÕÕÊ 100% õýðýãæñýí Óëñûí òºñ⺺ð õè÷ýýëèéí 2-ð áàéðíû áàðèëãûã 2014-2015 îíä áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëñàí.
35 Ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéð     2015     *   960.0 Óëñûí òºñºâ Òîëõûí îéë ÕÕÊ 100% õýðýãæñýí Óëñûí òºñ⺺ð 100 õ¿¿õäèéí äîòóóð áàéðíû áàðèëãûã 2015 îíäîî áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëñàí.