Чандмань сумын 2015 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөө

×ÀÍÄÌÀÍÜ ÑÓÌÛÍ 2015 ÎÍÄ ÎÍÕÑ-ÀÀÐ ÁÀÐÀÀ, ÀÆÈË ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ÕÓÄÀËÄÀÍ ÀÂÀÕ ÒªËªÂ˪êª

 2015.07.17                                                                                                                                                                                                 Óðä ãîë

¹

Òóõàéí æèëä õóäàëäàí àâàõ áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé íýð,òºðºë, òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë

Òºñºâò ºðòºã

/ñàÿ,òºã/

Òóõàéí îíä ñàíõ¿¿æèõ

/ñàÿ.òºã/

Ýðõ øèëæ¿¿ëýõ ýñýõ

/ÒÅÇ-í íýð/

Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäºõ æóðàì

Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäºõ õóãàöàà

Òàéëáàð, òîäðóóëãà

¯íýëãýýíèé  õîðîî áàéãóóëàõ îãíîî

Òåíäåð çàðëàõ îãíîî

Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîõ îãíîî

Ãýðýý äóóñãàâàð áîëîõ ä¿ãíýõ îãíîî

1

Ìàëæóóëàõ ñàí

24000.0

24000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.11.05

2015.11.25

2014.12.01

2015.12.14

 

2

Õàëóóí óñíû ñàíõ¿¿æèëò

15000.0

15000.0

¿ã¿é

Òºñºë õºòºëáºð

2015.07.10

2015.07.20

2015.07.25

2015.07.30

 

3

ÇÄÒÃ-ûí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò

2300.0

2300.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2014.01.28

2015.07.02

 

4

Ñóðãóóëèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò

2500.0

2500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

5

Öýöýðëýãèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò

2000.0

2000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

6

ÁÈÒºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ тохижилт

1000.0

1000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

7

Öàã óóðûí ºðòººíèé ºí㺠¿çýìæ, тохижилт

585.0

585.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

8

Õ¿í ýìíýëýã ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò

2500.0

2500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

9

Ñî¸ëûí òºâèéí ºí㺠¿çýìæ ñàéæðóóëàõ, òîõèæèëò

1500.0

1500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

2015.04.20

2015.05.10

2015.05.15

2015.07.02

 

10

ͺºö õºðºíãº

363.0

363.0

¿ã¿é

Òºñºë õºòºëáºð

Óëèðàëààð

2015.07.02

 

11

Òýãøýýãèéí ñàä

8000.0

8000.0

¿ã¿é

¿ëäýãäýë ñàíõ¿¿æèëò

 

 

2015.07.15

2015.07.20

 

12

Áóìáàòûí óëààí ÿìàà

1000.0

1000.0

¿ã¿é

Òºñºë õºòºëáºð

 

 

2015.11.15

2015.12.10

 

13

ªâ ñî¸ëûí ºäðèéí àðãà õýìæýý

5000.0

5000.0

¿ã¿é

Òºñºë õºòºëáºð

 

 

2015.08.10

2015.09.10

 

14

Áèò ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ

15000.0

15000.0

¿ã¿é

Òºñºë õºòºëáºð

Óëèðàëààð

2015.12.22

 

15

ÈÒÕ-ä êîìïüþòåð

1000.0

1000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.04.20

2015.04.25

 

16

Êàìåð àâàõ

2000.0

2000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.07.20

2015.07.25

 

17

ÈÒÕÒ-èéí ÓÁ ÿâàõ çàðäàë

1500.0

1500.0

¿ã¿é

Õºòºëáºðººð

 

 

2015.09.20

2015.10.01

 

18

Õ¿í ýìíýëýãò óðâàëæ áîäèñ

1000.0

1000.0

¿ã¿é

хөтөлбөрөөр

 

 

2015.08.15

2015.08.20

 

19

Öàãäààãèéí ìîòîöèêëü

1500.0

1500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.07.20

2015.07.25

 

20

Áàãóóäûí ãàð õóäàã

7500.0

7500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.10.10

2015.10.15

 

21

Äîîä ëàãåðò õóäàã ãàðãàõ

8000.0

8000.0

¿ã¿é

Төсөл хөтөлбөр

 

 

2015.07.17

2015.07.30

 

22

Áàÿð íààäìûí çàðäàë

5000.0

5000.0

¿ã¿é

Төсөл хөтөлбөр

 

 

2015.07.20

2015.07.30

 

23

Õ¿íäýòãýëèéí ºð㺺

14000.0

14000.0

¿ã¿é

Төсөл хөтөлбөр

 

 

2015.07.20

2015.07.30

 

24

Õàøààíû òîõèæèëò

3000.0

3000.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.07.20

2015.08.10

 

25

Îëîí íèéòèéí áàéöààã÷èéí õºëñ

1152.0

1152.0

¿ã¿é

Төсөл хөтөлбөр

 

 

2015.07.20

2015.07.25

 

26

Õîéä õóäãèéí òºëáºð çàñâàð

500.0

500.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.07.20

2015.07.30

 

27

Öàãäààãèéí êàáîíû òîõèæèëò

200.0

200.0

¿ã¿é

Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíû àðãà

 

 

2015.07.20

2015.07.30