2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

Чандмань сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны  гүйцэтгэл  
               
д/д Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил Эхлэх дуусах хугацаа 2017 оны батлагдсан төлөвлөгөө 2017 оны тодотгол 2017 онд санхүүжих дүн 2017 онд олгосон Зөрүү
 
 
Хөрөнгө оруулалт Х          
1 Засаг дарга             
1.1 Хөрөнгө оруулалт Х          
Шилжих хөрөнгө оруулалт Х          
 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт    2017         9,000.0    (4,000.0)         5,000.0    5,000.0             -  
1.1.1 Ахмадын байр тохижуулах 2017         4,000.0    (4,000.0)                 -                 -  
1.1.2 Сүлжээ багийн мал угаалгын ванн 2017            5,000           5,000.0 5000.0             -  
1.1.3                         -                 -  
1.2 Тоног төхөөрөмж               500.0      1,813.9         2,313.9    2,300.0          13.9
1.2.1 ЗДТГ-ын конторын  тохижилт 2017            500.0              500.0 500.0             -  
1.2.2 ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж 2017        1,813.9         1,813.9    1,800.0          13.9
1.3. Их засвар            3,000.0    (2,000.0)         1,000.0    1,000.0             -  
1.3.1 Гар худаг засвар 2017         2,000.0    (2,000.0)                 -   0             -  
1.3.2 Хүн эмнэлэг дээвэр засвар 2017         1,000.0               -           1,000.0 1000             -  
1.3.3                      -                 -                   -                 -  
1.4 Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ          13,000.0      8,200.0       21,200.0  21,200.0             -  
1.4.1 БИТ-ын үйл ажиллагааг дэмжих 2017         2,000.0    (1,000.0)         1,000.0 1000             -  
1.4.2 Баяр наадмын зардал 2017         5,000.0               -           5,000.0 5000             -  
1.4.3 Хүн эмнэлэг урвалж бодис 2017            800.0       (800.0)                 -                 -  
1.4.4 МАА-ын тогтвортой хөгжил хөтөлбөр 2017         5,000.0    (5,000.0)                 -                 -  
1.4.5 Цаг агаарын мэдээ хөтөлбөр 2017            200.0               -              200.0 200             -  
1,4,6 Малжуулах хөтөлбөр 2017                  -      15,000.0       15,000.0 15000             -  
1,4,7,                     -                   -                 -  
1.5 Хөрөнгө оруулалтын нөөц  2017         3,362.6           17.4         3,380.0 3393.9        (13.9)
   Зардлын нийт дүн          28,862.6      4,031.3       32,893.9  32,893.9             -  
  Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр         28,862.6      4,031.3       32,893.9  32,893.9             -  
  Аймгийн ОНХС-аас авах санхүүжилт         28,862.6  (11,900.0)       16,962.6 16962.6             -  
  Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих                     -          931.3            931.3 931.3             -  
  Малжуулах зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжих   0    15,000.0       15,000.0 15000             -