2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

                                                                ИТХ-ын 2017 оны ээлжит 4 дүгээр 
                                                                хуралдааны .... тоот тогтоолын... хавсралт
       
       
2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
д/д Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил Эхлэх дуусах хугацаа 2018 оны төлөвлөгөө
Хөрөнгө оруулалт Х  
1 Засаг дарга     
1.1 Хөрөнгө оруулалт Х  
Шилжих хөрөнгө оруулалт Х  
 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт  2018         20,950.0
1.1.1 Засаг даргын автомашины парк шинэчлэл 2018         10,000.0
1.1.2 Төрийн болон сумын далбаа, соёмбо 2018              450.0
1.1.3 Гэрээт ажилчдын нормын хувцас 2018              500.0
1.1.4 ЗДТГ-ын тавилга, эд хогшил шинэчлэх 2018            10,000
1.1.5      
1.2 Тоног төхөөрөмж              9,090.0
1.1.1 Мэргэжилтнүүдийн зөөврийн комьпютер /5*350.0/ 2018           6,250.0
1.1.2 ЗДТГ-ын конторын камержуулалт 2018              700.0
1.1.3 ЗДТГ-ын проекторын дэлгэц 2018                 300
1.1.4 3 үйлдэлт принтер /3 ш*580.0/ 2018              1,740
1.1.5 Баримт үдэгч 2018                 100
1.3. Их засвар              3,000.0
1.3.1 Өвсны фондны засвар 2018           3,000.0
1.3.2      
1.4 Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ            20,274.7
1.4.1 ЗДТГ-ын урсгал зардал           19,274.7
1.4.2 ИТХ-ын урсгал зардал             1,000.0
1.4.3      
1.5 Хөрөнгө оруулалтын нөөц                      -  
   Зардлын нийт дүн            53,314.7
  Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр           53,314.7
  Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт           53,314.7
       
       
  ЗАСАГ ДАРГА                                 /Б.ГАЛБАДРАХ/    
       
  САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА                   /С.ЦЭРЭНХАНД/